Politika privatnosti

PRAVILNIK O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI KORISNIKA WEB SAJTA https://takeit.rs

Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti korisnika web sajta (u daljem tekstu: Pravilnik) se odnosi na usluge

koje se pružaju preko web sajta https://takeit.rs u vlasništvu

D.R. Gilbert centar groupa matični broj: 20762977 Cara Uroša 62-64 (u daljem tekstu: D.R. Gilbert centar).

Podatak o ličnosti

Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv,neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.

Korisnikom u smislu Pravilnika se smatra fizičko lice koje koristi usluge, a na koje se podaci o ličnosti odnose.

D.R. Gilbert centar štiti podatke o ličnosti i privatnost korisnika u skladu u sa pozitivnim propisima Republike Srbije i sa najvišim stepenom pažnje.

Svrha obrade i podaci koji se prikupljaju

Konstatuje se da je D. R. Gilbert centar rukovalac podataka o ličnosti budući da samostalno određuje svrhu i način obrade istih.

Da bi se nesmetano pružale usluge informacionog društva (u daljem tekstu: Usluge), D. R. Gilbert centar prikuplja podatke o ličnosti korisnika.

Preciziranja radi, usluga informacionog društva je svaka usluga koja se uobičajeno pruža uz naknadu, na daljinu, elektronskim sredstvima na zahtev korisnika.

U kontekstu web sajta https://takeit.rs Usluge su vezane za onlajn prodaju usluga na web sajtu.

Da bi se Usluge koristile potrebno je obezbediti sledeće podatke o ličnosti: ime i prezime, e-mail adresa za fizička lica, a naziv kompanije, adresa, grad, PIB i matični broj za pravna lica, kao i tip korisnika (fizičko ili pravno lice).

Pravni osnov obrade

Podaci o ličnosti se obrađuju na osnovu pristanka korisnika.

Pristanak je svako dobrovoljno, određeno, informisano i nedvosmisleno izražavanje volje korisnika, kojim korisnik, izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom, daje pristanak za obradu podataka o ličnosti koji se na njega odnose. Smatra se da korišćenje Usluga od strane korisnika predstavlja jasnu potvrdnu radnju kojom je korisnik dao pristanak za obradu podataka o ličnosti.

Radi otklanjanja svake sumnje, korišćenjem Usluga korisnik potvrđuje da je prethodno upoznat i da je saglasan sa ovde propisanim Pravilnikom, koji mu je bio dostupan, čitak i razumljiv.

Pravni osnov za obradu ličnih podataka može biti i ugovorni odnos sa korisnikom, kao i poštovanje pravnih obaveza D. R. Gilbert centra.

Pravni osnov za obradu podataka može biti i zaštita životno važnih interesa korisnika ili drugog fizičkog lica. Konstatuje se da obrada može biti neophodna i u cilju ostvarivanja legitimnih interesa D. R. Gilbert centra, ili treće strane, osim ako su nad tim interesima pretežniji interesi ili osnovna prava i slobode lica korisnika koji zahtevaju zaštitu podataka o ličnosti, a posebno ako je korisnik maloletno lice.

Primera radi, legitimni interesi D. R. Gilbert centra mogu biti:

1) bolje razumevanje korisnika i korisničkog iskustva;

2) zaštita poslovanja i podrška korisnicima;

3) testiranje i razvoj novih usluga ili poboljšanje postojećih;

4) identifikovanje i zaštita korisnika i web sajta od nelegalnih aktivnosti;

Obrada podataka o ličnosti

Lica koja obrađuju podatke o ličnosti su ona lica koja su zaposlena u D. R. Gilbert centru i svim povezanim pravnim licima gde je D. R. Gilbert centar većinski vlasnik koja imaju ovlašćenje za obradu podataka o ličnosti , kao i svi organi Republike Srbije koji na osnovu zakonskih odredbi i odluke nadležnog suda ostvaruju pravo obrade podataka.

Vrsta radnji obrade koje se vrše su prikupljanje podataka o ličnosti, korišćenje, beleženje, prepisivanje i pretraživanje. D. R. Gilbert centar, zarad praćenja svoje posećenosti i optimizacije Usluga može koristiti Google Analytics, platformu analitičkih usluga koje pruža Google, LLC (u daljem tekstu: Google). Google Analytics koristi tehnologije koji omogućavaju D. R. Gilbert centar lakšu analizu načina na koji mu korisnici pristupaju.

Informacije koje se na ovaj način prikupljaju se prenose i čuvaju na serverima Google koji se nalaze u Sjedinjenim američkim državama. Google, koristeći odgovarajuće mere zaštite, obrađuje informacije u vezi sa aktivnostima na web sajtu i upotrebom Interneta. Google će možda proslediti ove informacije trećim licima u situacijama u kojima to zakon nalaže, ili kada pomenuta treća lica obrađuju gorepomenute podatke u ime Google-a. Korišćenjem Usluga, korisnik pristaje da Google obrađuje podatke, na ovde opisani način i u gorepomenute svrhe, te se konstatuje da je Google obrađivač podataka o ličnosti.

Zarad elektronskog plaćanja Usluga, D. R. Gilbert centar može koristiti elektronske usluge banaka sa važećom dozvolom za rad Narodne banke Srbije, koje su takođe obrađivači podataka o ličnosti iako ni u jednom trenutku informacionom sistemu D. R. Gilbert centra neće biti dostupni podaci o korisnikovoj platnoj kartici i date D. R. Gilbert centar ne prikuplja. Svaka od datih bankarskih transakcija zasniva se na upotrebi odgovarajućih protokola, dok se konkretni podaci prenose u skladu sa najsavremenijim standardima enkripcije.

Zarad obavljanja poslova dostave, D. R. Gilbert centar može angažovati i kurirske službe koje u ime D. R. Gilberta obrađuju podatke o ličnosti korisnika neophodne za izvršavanje njihovih ugovornih obaveza.

Maloletna lica

Maloletno lice koje je navršilo 15 (slovima: petnaest) godina može samostalno da daje pristanak za

obradu podataka o svojoj ličnosti u korišćenju Usluga. Ako se radi o maloletnom licu koje nije navršilo 15 (slovima: petnaest) godina, za obradu podataka iz stava 1. ovog člana pristanak mora dati roditelj koji vrši roditeljsko pravo, odnosno drugi zakonski zastupnik maloletnog lica.

D.R. Gilbert centar preduzima sve razumne mere u cilju utvrđivanja da li je pristanak dao roditelj koji vrši roditeljsko pravo, odnosno drugi zakonski zastupnik maloletnog lica, uzimajući u obzir dostupne tehnologije.

Povreda bezbednosti podataka o ličnosti D. R. Gilbert sprovodi odgovarajuće mere tehničkog, fizičkog i organizacionog obezbeđenja radi zaštite podataka o ličnosti od slučajnog ili nezakonitog uništavanja ili slučajnog gubitka, izmene, neovlašćenog obelodanjivanja (uključujući pristup na daljinu) ili pristupa i od svih ostalih oblika nezakonite obrade, uključujući bespotrebno prikupljanje ili dalju obradu. Ove mere obezbeđuju nivo bezbednosti koji odgovara riziku ugrožavanja podataka vodeći računa o stanju, troškovima sprovođenja i prirodi, području primene, kontekstu i svrsi obrade podataka o ličnosti.

Uprkos svim preduzetim merama, ne isključuje se mogućnost nastanka povrede bezbednosti podataka o ličnosti. U slučaju povrede bezbednosti podataka o ličnosti, D. R. Gilbert centar u skladu sa zakonom blagovremeno preduzima adekvatne mere sanacije i otklanjanja štetnih posledica i dostavlja korisniku i nadležnim organima sve značajne informacije koje se mogu zahtevati u vezi sa povredom bezbednosti podataka o ličnosti.

Prava korisnika

Korisnik ima sledeća prava:

1.Pravo na transparentno, istinito i blagovremeno informisanje u vezi obrade podataka o ličnosti;

2.Pravo da od D. R. Gilbert centra zahteva informaciju o tome da li se obrađuju njegovi podaci o ličnosti;

3.Pravo da se netačni podaci o ličnosti u vezi njega isprave ili dopune;

4.Pravo da se njegovi podaci o ličnosti izbrišu;

5.Pravo da opozove pristanak na obradu podataka o ličnosti;

6.Pravo da prikupljene podatke o ličnosti primi u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku, što uključuje i neometan prenos datih podataka drugom rukovaocu;

7.Pravo da u svakom trenutku podnese D. R. Gilbert centar prigovor na obradu njegovih podataka o ličnosti kada je obrada neophodna u cilju ostvarivanja legitimnih interesa D. R. Gilbert centra kao i u slučaju kada se podaci o ličnosti obrađuju za potrebe direktnog oglašavanja;

8.Pravo da Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti podnese pritužbu na postupanje D. R. Gilbert centra po pitanju obrade svojih podataka o ličnosti;

Rok čuvanja podataka

Korisnikovi podaci o ličnosti se nikada neće obrađivati više nego što je neophodno. Podaci o ličnosti će se obrađivati do opoziva pristanka, osim u situacijama kada postoji neki drugi osnov za obradu. Ovo uključuje i obradu koja predstavlja neophodnu i srazmernu meru u demokratskom društvu za zaštitu ustavnih prava i sloboda što uključuje i ostvarivanja legitimnih interesa D. R. Gilbert centra u građanskim i drugim stvarima.

Primena zakona i stupanje na snagu

Za sva ostala pitanja iz oblasti zaštite podataka o ličnosti primenjivaće se Zakon o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018).

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 15.03.2021. godine.

 

Kontakt

Sve informacije po pitanju ovog Pravilnika korisnik može dobiti slanjem e-mail poruke na adresu

office@takeit.rs. D. R. Gilbert centar zadržava pravo da ignoriše svaki irelevantan upit ili upit koji nije upućen na ovde navedenu adresu.